אנינות

אנינות - הלכות אונן - בהלכה היהודית מי שנפטר לו קרוב משפחה וטרם נקבר מכונה אונן

במאמר תלמדו על ההלכות הנהוגות קודם קבורה מה שמכונה בלשון ההלכה הלכות אונן

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

אנינות ההגדרה ההלכתית

הגדרת אונן היא כל מי שנפטר לו קרוב משפחה שחייב להתאבל עליו כל זמן שלא קברו את המת ומוטל עליו לקוברו.

חשוב לדעת! ברגע שקברו את המת, פוקע הגבלות של אנינות ומתחיל דיני אבלות שבעה

האיסורים בתקופת האנינות

לא אוכל בפני המת

אסור לאכול בפני המת, הסיבה לכך משום שזה יכול להתפרש כפגיעה במת מה שמכונה בלשון ההלכה "לועג לרש".

אינו מיסב על השולחן ואוכל

איסור הסיבה זה עניין של ביטוי להכנעה שאוכל רק מפני ההכרח.

אכילת בשר ושתית יין

אונן לא אוכל בשר ולא שותה יין הסיבה לכך משום שחוששים שימשך אחר שתיית היין ויזלזל בקבורת המת.

לא מברך ופטור מכל המצוות האמורות בתורה

בזמן של עד הקבורה הלכה היא שפטור מכל מצוות האמורות בתורה הכוונה למצוות עשה לדוגמא:

פטור מקריאת שמע, תפילה, תפילין, ברכות וכדומה.

לציין שאיסורי לא תעשה כמו לדוגמא, שבת כשרות צריך לשמור ללא קשור לדין האנינות.

הסיבה לדין שאונן פטור מכל המצוות

שתי סיבות נאמרו בדבר. סיבה ראשונה: משום כבודו של נפטר שלא יראה שמזלזלים בו בכך שמתעסקים בעניינים אחרים חוץ מענייני קבורה

סיבה שנייה: חוששים שע"י ההתעסקות בדברים אחרים תדחה הקבורה ויש הקפדה גדולה וערך עליון להקדים את הקבורה כמה שרק ניתן, סיבה זו שייכת דווקא שאין מישהו שמטפל בענייני המת אבל אם יש כבר מישהו שמטפל הסיבה הזו לא שייכת.

האם אדם יכול להחליט להחמיר על עצמו וכן לקיים מצוות בזמן אנינות

פסק השו"ע בהלכות אבלות שאף מי שרוצה להחמיר על עצמו אינו רשאי.

שבת

בשבת לא חלים מגבלות ומותר לאכול בשר ולשתות יין ולקיים תפילות וברכות חוץ מיחסי אישות שאסור.

הבדלה

מי שמת לו מת בשבת אוכל במוצאי שבת ללא הבדלה ולאחר הקבורה יעשה הבדלה.