סיכום למבחני הרבנות

סיכום הלכות האבלות לפי חומר הלימוד הנדרש במבחני הרבנות הראשית החל ממקורות הגמרא סיכום שיטות הראשונים והבית יוסף שולחן ערוך ונושאי כליו

סימן ש"מ

סימן ש"מ סיכום השו"ע דיני קריעה על המת, הלכות רבות נכתבו על נושא הקריעה אפשר לומר שזהו הסימן הארוך ביותר בהלכות אבלות עם הרבה מאד

קרא עוד »

סימן שמ"א

סימן שמ"א סיכום השו"ע-מי שמתו מוטל לפניו הגדרת אונן כל שמת לו מת שחייב להתאבל עליו כל זמן שמוטל עליו לקוברו  נחשב אונן בגמרא ישנה

קרא עוד »

סימן שמ"ב

סימן שמ"ב מי שהכין צרכי חופתו ונפטר לו קרוב משפחה המכין צרכי חופתו ומת אביו של חתן או אמה כל כלה כתב הרמב"ם "שבעת ימי

קרא עוד »

סימן שמ"ג

סימן שמ"ג מצוות הלווית המת כתב השו"ע ע"פ  הגמרא , שבמצב ויש מת בעיר כל בני העיר אסורים בעשיית מלאכה, והחילוקים בזה: שלא בשעת הוצאת

קרא עוד »

סימן שד"מ

סימן שד"מ מצוות הספד למת כתב השו"ע מצווה גדולה להספיד את המת כראוי, ומובא בגמרא כל המתעצל בהספדו של אדם כשר אינו מאריך ימים וראוי

קרא עוד »

סימן שמ"ה

סימן שמ"ה דין המאבד עצמו לדעת האם מתאבלים עליו האם מתאבלים על המאבד עצמו לדעת דין המאבד עצמו לדעת – איסור חמור הוא ביהדות כנאמר

קרא עוד »

סימנים שמ"ו-ש"נ

סימנים שמ"ו-ש"נ דינים שונים סימן שמ"ו -מהו דין איסור לגור בעיר שקרובו צלוב? ע"פ המשנה בשמחות מי שהיה בעלה צלוב עמה בעיר או אשתו צלובה

קרא עוד »

סימן ש"נ-שנ"ט

סימנים שנ"א-שנ"ט דינים שונים סימן שנ"א פסק השו"ע ע"פ המנשה בכילאים- שמותר לעשות תכריכים למת מכילאים ואין בזה משום לועג לרש. וכן במסכת נידה ס"א

קרא עוד »

סימן ש"ס-שס"ה

סימן ש"ס-שס"ה שימן ש"ס-כבוד החיים קודם לכבוד המתים בסימם יתבאר דיני קדימה שיש התנגשות חתן -כלה למת הלווית המת או חופה מקור גמרא מסכת כתובות

קרא עוד »

סימן שע"ה

סימן שע"ה מאימתי על האבל לחלוץ מנעליו? השו"ע דן מאימתי חלה האבלות? מקור: גמרא מועד קטן דף כ"ז. מאימתי כופין את המיטות, רבי אליעזר אומר

קרא עוד »

סימן שע"ו

סימן שע"ו מצוות ניחום אבלים מהי מעלת מצוות ניחום אבלים? המקור למצווה מסכת סוטה יד. אמר רבי חמא בר חנינא מאי דכתיב אחרי השם..תלכו…אלא להלך

קרא עוד »

סימן שע"ח

סימן שע"ח סעודת הבראה מהו דין סעודת הבראה? מקור הגמרא מועד קטן כז: אמר רבי יהודה אמר רב אבל יום ראשון אסור לאכול משלו. >>

קרא עוד »

סימן ש"פ

סימן ש"פ פעולות שהאבל אסור בהם ואיסור מלאכה לאבל מהם הפעולות שהאבל אסור בהם בימי השבעה? תפילין >> אסור להניח ביום הראשון, מקור>> הקב"ה אמר

קרא עוד »

סימן שפ"א

סימן שפ"א איסור רחיצה לאבל דין איסור רחיצה לאבל כל שבעה המקור לאיסור רחיצה במו"ק ט"ו: ולמדים זאת מהנביא שמסופר שיואב אומר לאישה התקועית ואל

קרא עוד »

סימן ש"צ

סימן ש"צ איסור גילוח באבלות יסודות דין איסור גילוח הלכה שאבל אסור בגילוח השערות המקור לכך גמרא מו"ק י"ד: 'מדקאמר להו רחמנא לבני אהרון "ראשיכם

קרא עוד »

סימן שצ"א

סימן שצ"א איסור שמחה באבלות איסור שמחה לאבל  גמרא ברורה במו"ק כ"ב: על כל המתים נכנס לבית המשתה לאחר שלושים יום על אביו ואמו לאחר

קרא עוד »

סימן שצ"ב

סימן שצ"ב איסור נישואין כל 30 יום כעבור כמה זמן מהאבלות מותר לאיש או לאשה להינשא האם יש נפק"מ במצבים מיוחדים? נאמר בגמרא מו"ק כ"ג

קרא עוד »

סימן שצ"ג

סימן שצ"ג מתי האבל מותר לצאת מפתח ביתו דין יציאה מהבית לאבל לגבי אלו דברים יש חילוק בין ג ימים ראשונים שבשבעה לימים אחרונים? /

קרא עוד »

סימן שצ"ד-שצ"ו

סימן שצ"ד-שצ"ו דין בכייה על המת,אבלות שבעה ושלושים מה גדר בכי, הספד תשובה של האבל? גמרא מו"ק כ"ז: אמר רבי יהודה אמר רב כל המתקשה

קרא עוד »

סימן שפ"ב-שפ"ח

איסורים נוספים מה המקור לאיסור נעילת הסנדל? המקור לכך גמרא במועד קטן ט"ו: מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל ונעליך תשים ברגליך מכלל דכולי עלמא אסור. והרמב"ם

קרא עוד »

סימן שצ"ז-שצ"ח

דיני עדות לנהוג על פיהם, דין אבלות דאוירייתא או דרבנן על סמך איזה עדות נוהגים אבלות? למרות שבכל התורה כלל בידינו "ע"פ שני עדים יקום

קרא עוד »

סימן שצ"ט

דין אבלות ברגל דיני אבלות כשנקבר המת קודם הרגל? מו"ק י"ט. משנה – הקובר מתו שלושה ימים קודם הרגל בטלה הימנו גזירת שבעה מפני שאמרו

קרא עוד »

סימן ת"ב-ת"ג

דיני שמועה קרובה ורחוקה, דין ליקוט עצמות בשמועה רחוקה מה ההבדל בין אביו ואמו לשאר קרובים? הגדרת שמועה רחוקה היא שאדם שומע שמת קרובו לאחר

קרא עוד »