סימן שצ"ג

מתי האבל מותר לצאת מפתח ביתו

דין יציאה מהבית לאבל

לגבי אלו דברים יש חילוק בין ג ימים ראשונים שבשבעה לימים אחרונים? / האם מותר לאבל לצאת מהבית לבית אבל אחר או לבית הקברות?

בגמרא מו"ק הובא שאבל שלושה ימים ראשונים אינו הולך לבית האבל מכאן אילך הולך ואין יושב במקום מנחמים אלא במקום המתנחמים.

פסק השו"ע ע"פ הנ"ל שאבל יכול לצאת מהבית רק לאחר שעברו ג ימים למטרה של הליכה לבית אבל אחר, או ללות לבית הקברות.

במצב שואין כדי המיטה וקובריה אז מיקלים לאבל לצאת גם ביום ראשון.

הסיבה לכך שג' ימים ראשונים חמורים יותר :

  1. זו קביעת חז"ל על מנת שלא יתעצל בבכי 
  2. ג ימים ראשוינם הנפש מרחפת מעל הגוף כיון שהיא רואה שהשתנה זיו פניו היא עוזבת את הגוף

מקצת היום ככולו

כתב הרמ"א ע"פ משנה במסכת שמחות מקצת היום ככולו של יום שלישי.

אבל לדינא פסק הרמ"א שהיום לא נוהגים לצאת מהבית כלל כל שבעת ימי האבלות

דינים נוספים ביציאה מהבית

יציאה לדבר מצווה: שו"ע פסק כשו"ת הרא"ש שגם לדבר מצווה אסור שלא כנמוקי יוסף שהתיר לצאת לדבר מצווה 

קולות נוספות: 

  1. שלח מושל אחריו
  2. לצאת בלילה
  3. דבר האבד

עוד לדמנו ע"פ הגמרא שאבל:

שבוע ראשון – לא יוצא מביתו

שבוע שני – יוצא אבל לא יושב במקומו

שבוע שלישי – יושב במקומו אבל לא מדבר 

שבוע רביעי הרי הוא ככל אדם

האם מותר לאבל ללכת לבית הכנסת לתפילה?

בדין יציאה לבית הכנסת מצינו 3 דעות:

שיטת רי"ץ גיאת > מותר לצאת לבית הכנסת גם ביום חול

מקורות: א. הגמרא במו"ק כתבה שאסור לצאת מהבית וניתן לדייק דווקא שהאיסור לצאת לבית אבל אחר או לבית קברות או סתם, אבל לבית הכנסת יהיה מותר .

ב. שיטת רבי שמעון בירושלמי שמותר לצאת לבית הכנסת בשבוע ראשון.

שיטת הרמב"ן והרא"ש וכן פסק השו"ע>> ביום חול אינו יוצא אבל בשבת יכול לצאת 

א. לא סובר את הדיוק של הריץ גיאת

ב. מפורש בבלי שיטת ת"ק שאוסר לצאת כל השבוע הראשון (ורבי יהודה גם בשבוע השני) ומשמע גם לבית הכנסת ולית הלכתא כר"ש בירושלמי

שיטת הראב"ד – גם בשבת אסור מסביר שדברי הגמרא במו"ק נאמרו גם לאסור בשבת

א"כ להלכה אסור לצאת לבית הכנסת בחול אבל בשבת מותר.

לגבי יציאה ביום חול באם אין מניין בבית?

הפתחי תשובה דן בנושא 

שיטת המגן אברהם לאסור , ואלו החכמת אדם מיקל וכן פסק בילקוט יוסף

יציאה של מוהל / סנדק /אבי הבן לברית בבית הכנסת

ברמ"א הובא ב דעות

  1. מותר לצאת באחד משני המצבים או אחר ג ימים או אף בשלושה ימים ראשונים אם אין מוהל אחר בעיר
  2. מותר לצאת בכל מקרה ולשיטה זו גם לסנדק יהיה מותר לצאת

לגבי אבי הבן בכל מקרה מותר לו לצאת

לגבי תיקון צפורנים לאבל מותר בתוך שלושים לרמ"א אם אין מוהל אחר 

אולם מהאור זרוע משמע אף שיש מוהל אחר.

לשמוע קריאת התורה

לשו"ע מותר לצאת לצורף קריאת התורה גם ביום חול.

לרמ"א אין להתיר רק בשבת

ברכת הלבנה

אם יעבור הזמן מותר לצאת לברך ברכת הלבנה.

האם האבל משנה מקומו בשבת?

שו"ע – האבל לא משנה מקום בשבת משום שנראה אבלות בפרסיה, 

לרמ"א – אבל משנה מקומו אף בשבת 

המקורות לעניין רמ"א סבור כשיטת נמוקי יוסף, שגם בשבת ישנה האבל שמצינו בגמ' שהיו עושים מעמדות ומושבות בשבת, והוא מוכיח מפה שישיבה בלבד אין בזה משום עניים של אבלות בפהרסיה

הב"י דחה את ההוכחה שאין קשר זה שעשו מעמדות בשבת זה משום שאין מקום בבית הכנסת אבל , אבל לשנות מקום בשבת זה אבלות שלא טוב לנהוג כך.