סימן שפ"ב-שפ"ח

איסורים נוספים

מה המקור לאיסור נעילת הסנדל?

המקור לכך גמרא במועד קטן ט"ו: מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל ונעליך תשים ברגליך מכלל דכולי עלמא אסור.

והרמב"ם למד מדין יום כיפור שמדובר דווקא בנעלי עור 

מה הם המקרים שבהם מתירים ללכת עם נעליים לאבל?

  1. אינה מעור- נעל שהיא מכל חומר אחר
  2. ס – סכנת עקרב
  3. י – יולדת מפני הצנעה מותר לה 
  4. הולכי דרכים כל עוד הולכים בדרך עד שמגיעים לעיר
  5. כרים וכסתות של עור מותר לעמוד עליהם
  6. חולה שהצינה קשה לו
  7. יש מכה ברגלו
  8. אם צריך ללכת לפני שר יתן עפר במנעליו