סימן שע"ו

מצוות ניחום אבלים

מהי מעלת מצוות ניחום אבלים?

המקור למצווה מסכת סוטה יד. אמר רבי חמא בר חנינא מאי דכתיב אחרי השם..תלכו…אלא להלך אחר מדותיו …הקב"ה נחם אבלים אף אתה בקר נחם אבלים

פרטי מצוות הניחום

גמרא מועד קטן כח: אמר רבי יוחנן אין המנחמים רשאים לומר דבר עד שיפתח האבל תחילה  וכך נפסק בשו"ע

הסיבה לכך שקודם צריך לראות שהאבל מצטער ורק לאחר מכן לנחמו אחרת לא שייך לנחם לפני שגילה בדעתו שהוא אכן מצטער.

כתב הבית יוסף שזו הסיבה שהאבלים מתחילים לומר ברוך דיין האמת כדי שיפתח האבל תחילה

כתב השו"ע שהאבל יושב בראש- ע"פ הגמרא מו"ק כ"ח: "אמר רבי אבהו מנין לאבל שמיסב בראש שנאמר ואשב בראש.. כאשר אבלים ינחם= כלומר שהמתנחם-מי שמנחמים אותו יושב בראש

עוד כתב השו"ע משעה שהאבל מנענע בראשו שוב אין מנחמים רשאים לישב אצלו.

פירוט המקרים שניתן רשות למנחמים לפתוח אף שהאבל לא פתח תחילה

  1. פעם אחת שהאבל מדבר זה מספק עבור כל ימי השבעה ואין חובה שיפתח בדיבור כל יום ויום, כי משעה שכבר גילה דעתו שיש לו צער בפטירה זה מספק (ע"פ בדי השולחן)
  2. אם האבל לא יודע את הדין ולכן לא פותח בדיבור או אפילו שיודע אבל נמנע בעקבות בושה וכדומה יש להתיר (ע"פ ציץ אליעזר)
  3. אבל אלם

סעיף ב'

השו"ע מונה ג' דינים

  1. אין לומר לאבל או חולה "שב" שיכול להתפרש שב=תשאר באבלות או בחולי שלך (ע"פ הגמרא מו"ק כז:)
  2. לא יאמר אדם לא נפרעתי כפי מעשי או כיוצא בדברים אלו שאל יפתח פה לשטן
  3. לא יאמר אדם לאבל מה לך לעשות כי אי אפשר לשנות שזהו כגידוף כלפי ה' שמשמע אם היה אפשר לשנות היה עושה נגד רצונו של הקב"ה. וכן משמע בגמרא ב"ק שעולא לא רצה לנחם את ר' שמואל בר יהודה כי לא מצא חן בעינו הניחום שהם היו אומרים הרש"ל